انتخاب رشته آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

پورتال انتخاب رشته آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ،کنکور آزمایشی ابتدایی تا پیش دانشگاهی ، کاردانی به کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری ، پیام نور


   

نویسنده : طراحان ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸

 

آمادگی برای مطالعه

مقدمات و شرایط اولیهی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسهی مطالعهی شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانشآموزان به نحوهی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب

آمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است.

کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

مکان مطالعه

دانشآموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانههای عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه

محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان

ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواهید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید.بنابراین

فضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ

تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضیها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعه

گروهی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود.

اگر میتوانید و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعهی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغم

فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای

درس خواندن شک کنید.

کلید

برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

هدفمندی مطالعه

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایدهآل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آن

به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامهریزی و

بهخصوص پیشبینی تغییرات به خرج دهید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامهی شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن

برنامههای دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید.

اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواهیم کرد.اما ____برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این

نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف دربارهی اهداف برنامهها و پیشبینیهای لازم.به عبارت

دیگربا یک ذهن ابهامگرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمیآیید به مشاور مراجعه کنید.

کلید

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

آغاز هشیارانه

ما در این جا برای بیداری و هشیاری تعاریف متفاوتی رادرنظر میگیریم.هشیاری یعنی داشتن یک آگاهی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری

آگاهانه.

بسیاری از دانشآموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هشیاری لازم را ندارند.شایدبرای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کردهاید

اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شدهاید که اصلا نمیدانید چه میکنید! دچار حواسپرتی میشوید و یا مطالب را خوب درک نمیکنید.

مطالعهی شما وقتی هشیارانه است که شما از لحظهی شروع مطالعه- و بعد در لحظه لحظهی ادامهی آن- بدانید که دارید چه میکنید و کاملا کنترل

ارادی بر رفتار خود داشته باشید.چگونه میتوان مطالعه را هشیارانه آغاز کرد؟وضو بگیرید، نیت کنید،برای یکی دو دقیقه چشمان خود را

ببندید و افکارتان را بر روی کاری که میخواهید انجام دهید متمرکز سازید،یک تذکر آمرانه و جلب توجه کننده به خودتان بدهید- مثلا با

صدای بلند به خود دستور بدهید که من در این لحظه با آمادگی کامل میخواهم مطالعه این قسمت از کتاب را شروع کنم-،یک علامت یا رمز

بخصوص را برای خود تعیین کنید و

کلید

تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامهی مطالعه را افزایش خواهد داد.

نتیجهگیری

-1 برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

-2 باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

-3 تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامهی مطالعه را افزایش خواهد داد.

 

کنکور

منبع طراحان

www.tarahan.org

 

 
واژه کلیدی :آمادگی برای مطالعه و واژه کلیدی :طراحان و واژه کلیدی :کنکور و واژه کلیدی :آزمون