انتخاب رشته آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

پورتال انتخاب رشته آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ،کنکور آزمایشی ابتدایی تا پیش دانشگاهی ، کاردانی به کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری ، پیام نور


   

نویسنده : طراحان ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸


مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی ادارهی زمان.

بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش بهرهوری مطالعه

شودارتباط دارد،ازجمله:اصول وراهبردهای مطالعه،روشهای برنامهریزی،وحتی آمادگیهای روانی.

بنابراین توجه داشتهباشیدکه فقط این فصل،مختص به مدیریت زمان نیست وسایرفصول این بخش وبسیاری ازمباحث دیگرکتاب نیز،به نوعی بامدیریت زمان ارتباط

دارند.

درست درس خواندن

اگرزیاددرس بخوانید،امادرست نخوانید،یعنی زمان راکشتهاید!درست درس خواندن مساوی خواهدبودباحداکثراستفاده اززمان موجود،واین یعنی بهرهوری ساعات

مطالعه.دراین باره،عوامل زیادی رامیتوان نام بردکه به هرکدام درجای خود اشاره خواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعات مطالعه خوداستفاده مطلوب راببرید،بایدبه دنبال

عوامل ودلایل آن بگردیدوهیچ دلیلی نبایدموجب فرارشما ازاین واقعیت شود،چراکه عملا زمان شمابدون استفادهی مفیدتلف خواهدشد.

دانشآموزانی که نمیتوانندخوب درس بخوانند،با ارتباط دادن مشکل خودبه عوامل بیرونی مانندکمبودامکانات،ضعف تدریس دبیران،کم بودن زمان

و،عملاازپذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خودآنهاوانگیزههایشان مربوط است،فرارمیکنند.

کلید

درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.

خروج ازبن بست افزایش ساعات

گاه دانشآموزان به قدری دربارهی افزایش ساعات مطالعه اصراروتمرکزدارندکه مساله مهمتراستفاده بهینه ازساعات مطالعه به فراموش سپرده میشود.یادتان

باشدکه شمادرمسابقهی رکوردگیری افزایش ساعات شرکت نکردهایدواین که کسی ساعات بیشتری راصرف مطالعه کند،لزومابه معنای پیشرفت نخواهدبود.

افزایش ساعات مطالعه بایدروندی تدریجی ومنطقی داشتهباشدودرکنارآن بایدنحوهی استفاده مطلوب وبهینه اززمان نیزبایدموردتوجه جدی باشد.هستنددانشآموزانی

4ساعت مطالعه میکنندولی به اندازه یک ساعت استفاده میبرندودرمقابل دانشآموزانی که یک ساعت مطالعه میکنندولی ازهمهی آنهاکاملابهره - که روزانه 5

میگیرند.بنابراین هنردرس خواندن شمابه زیادخواندن نیست واگردانشآموزی به این نکته توجه نکندممکن است دچارخودفریبی شود.

کلید

اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.

فضای ذهنی

اگرکاری برای انسان مهم باشدخودبه خودقسمت عمدهای ازفضای ذهنی اورا اشغال خواهدکرد.کسی که درس میخواندامابه فکردرس خواندن نیست،درواقع کاری

راجدی نگرفتهاست.معنای واقعی(اهمیت درس خواندن)این است که حداقل قسمت قابل توجهی ازفضای ذهنی به آن اختصاص یابد.

اگربرای کنکوردرس میخوانید،چه حجمی ازاشتغالات ذهنی شمارابه صورت واقعی ونه کاذب کنکورتشکیل میدهد؟به عبارت خودمانیتر،

چقدرکنکوری فکرمیکنید؟چقدرجوّکنکورشماراگرفتهاست؟شایدطرح این موضوع برای خیلیهاعجیب باشد،امابایدبدون تعارف بگوییم، دانشآموزانی هستندکه به

رغم ادعا،عملابیشترشعارمیدهندوکنکوربه دلایل خودآگاه وناخودآگاه واقعااصلیترین مشغلهی ذهنی آنان نیست. وقتی کاری برای انسان مهم باشد،اوباتمام وجودجذب

آن میشود.

باملاکهایی میتوانیدتشخیص دهیدکه شماچقدرفضای درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهایدوتاچه حددراین موضوع جدی هستید.

- چقدربه مسائل حاشیهای فکرمیکنید؟

- موقع درس خواندن چقدرجذب مطالعه میشوید؟

- به هنگام مطالعه،چقدردچارحواسپرتی میشوید؟

- مطالعه شماتاچه اندازهای هوشیارانه است؟

- آیاهنگام مطالعه،زودخسته میشوید؟

- چقدردربرنامههایتان جدی هستید؟

- نگاه شمابه ایام درس خواندن چگونه است؟

- نگاه شمابه ایام کنکورچگونه است؟ اجباری یااختیاری؟

متاسفانه برحسب عادت،دانشآموزان هرچه به امتحانات یاکنکورنزدیکترمیشوند،تازه متوجه حساسیت موضوع شده وسعی میکنندخودرا درفضای آن قراردهند.این

عادت ماست که کارها رادردقیقهی 90 انجام میدهیم،لذادرموردامتحانات وکنکورهم درشرایط بحرانی وروزهای پایانی،حساسیت موضوع برایمان بیشترمیشود.

بنابراین،یک عامل مهم درمدیریت زمان این است که درک ما ازدرس خواندن وکنکورچیست؟وچقدرفضای ذهنی ما درجهت درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهاست؟

کلید

دانشآموزی که میخواهدجدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقراردهدوازمشغلههای ذهنی حاشیهای وغیرضروری

اجتناب کنند.

نتیجهگیری:

-1 درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.

-2 اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.

مدیریت زمان

-3 دانشآموزی که میخواهدجدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقراردهدوازمشغلههای ذهنی حاشیهای وغیرضروری

اجتناب کند

 

 

کنکور

 

منبع طراحان

www.tarahan.org

 

 
واژه کلیدی :کنکور ر و واژه کلیدی :مدیریت زمان و واژه کلیدی :طراحان و واژه کلیدی :آزمون