فواید کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان

فواید کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان
شرکت در کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، اهمیت ویژ های دارد زیرا:
-1 وقتی دانش آموزی می داند که آموخته های او در موعد معینی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، مطالعات خود را، در مقایسه با زمانی که آزمونی در کار
نیست، با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد.
-2 آزمون آزمایشی استاندارد، میزان یادگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را مشخص میکند و در نتیجه به آن ها کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی های
خود را اصولی تر انجام دهند.
-3 بررسی نتایج حاصل از آزمون ها، به دانش آموز کمک می کند تا او بتواند موقعیت خود را نسبت به قبل، بررسی کرده و رشد یا افت تحصیلی خود را تعیین نماید.
-4 آزمون های آزمایشی، مطالعات دان شآموزان را مهل تدار کرده و در نتیجه آ نها را وادار به فعالیت خواهد کرد.
-5 بودجه بندی آزمون ها، به مطالعه ی دان شآموزان نظم داده و از آشفتگی درسی و ب ینظمی در برنامه ریزی آ نها جلوگیری می نماید.
-6 شرکت در آزمون های آزمایشی، باعث آشنایی داوطلب با شرایط کنکور و آمادگی روحی و فیزیکی او جهت شرکت در جلسه کنکور خواهد شد. در بسیاری از موارد
دیده شده که دانش آموزان درس خوان با وجود تلاش بسیار زیاد، موفق به کسب رتبه ی مناسب در کنکور نشد هاند؛ و علت این موضوع در اکثر موارد آشنا نبودن این
دانش آموزان با فنون آزمون بوده است. این دان شآموزان به دلایلی همچون تحمل ساعات طولانی آزمون، برخورد با سؤالات دشوار، عدم تمرکز در جلسه، اضطراب،
تقسیم بندی نامناسب زمان بین تست ها، کنترل نکردن پاسخ نامه با سؤالات و ... از موفقیت در کنکور باز می مانند. آزمو نهای آزمایشی به داوطلبان کمک خواهد
کرد تا حد زیادی خود را با شرایط روحی و فیزیکی آزمون سازگار نمایند و همچنین به جز آمادگی روحی، هنر آزمون دادن را نیز بیاموزند.
فواید کنکورهای آزمایشی برای مدارس
نتایج آزمو نها، یک آسیب سنج قوی است و نقاط قوت و ضعف آموزش هر درس در مقیاس کلاس را به مدیریت محترم و مشاوران و معلمان گرامی نشان م یدهد.
به معلمان طرح درس م یدهد؛ به عبارتی برنامه ی زمان بندی آزمو نها نوعی طرح درس است که متأسفانه اکثر معلمان فاقد آن هستند.
هدایت م یکند. » سیستم محور « به سمت مدرسه ی » معلم محور « به مدرسه یک سیستم آموزشی واحد م یدهد و مدرسه را از حالت
میزان موفقیت و کیفیت تدریس معلمان در هر موضوع درسی، جزء به جزء در هر مقطع نمایان می شود.
خلأها و نیازهای آموزشی کلاس را مشخص می سازد.
پراکندگی یا همگونی دانش آموزان را از جهت ضعیف یا قوی بودن مشخص م یکند.
پیشرفت آموزشی مدرسه و دبیر را نسبت به قبل نشان می دهد.

منبع طراحان

www.tarahan.org

 

 

/ 2 نظر / 309 بازدید
بهزاد

سلام چقدر وب لاگتون قشنگه موسسه طراحان بهتر از گاج و قلمچی می باشد

علی

من آزمونهای طراحان را شرکت کردم از گاج بهت تره