برنامه ریزی برای پیشرفت درسی

مشاوره

 

مطالعهمفیدروزانهچقدربایدباشد؟

آیاقانونکلیبرایاینامروجوددارد؟

چگونهمیتوانبرنامه هایبرایافزایشساعاتمطالعهطرح ریزیواجراکرد؟

ملاکهایپیشرفتچگونهبایدتعیینشود؟

چگونهبایدروندپیشرفتراکنترلکنید؟

مطالعهیاینفصلبهشماکمکخواهدکردبهسئوالاتفوقپاسخدهید.اماتوجهبهیکنکتهحائزاهمیتاست.برخلافروشهایبرنامهریزی

بعضیازمؤسساتوافرادکهبسیارجزییاست،دراینجابهروشنسبتاکلیعملکردهایم:چرا؟توصیهییکروشتقریباکلیبرایبرنامه ریزی،براساسایناعتقادصورتمیگیردکهفرهنگایرانی،فرهنگیمنظموجزءنگرنیست.اینیکواقعیتاستکهمردمایران،حوصله یبرنامه های

خیلیدقیقوجزئیراندارندواگردنبالآنهمبروندبهصورتپیگیرومستمرادامهنمیدهندبنابراین،درروشهایخیلیجزئیبرنامهریزی،تنها

شایدتعدادبسیارمعدودیازدانشآموزان،تواناییاجراداشتهباشندوبقیهبعدازمدتیمعطلیحوصلهشانسرمیرود.

تفاتهایفردی

برخلافگفتههاوتبلیغاتبعضیازمردمکههیچقانونکلیبرایتعیینمقدارزمانلازممطالعهوجودندارد.اینکهاصرارکنیمهردانشآموز

13 ساعتدرسبخواندتاموفقشودبهغیرازنفیتفاوتهایفردی،باعثدلسردی - 8ساعتوهردانشآموزکنکوریحتماباید 14 - دبیرستانی 9

واضطرابعدهیزیادیمیشود.ازیکطرفتوانوحوصلهیفردیانسانهامتفاوتاست،ازطرفدیگرانگیزههایدانشآموزانهمبایکدیگر

فرقداردهمچنینپیشنیازهاوآمادگیهایدرسیهمهیکساننیست.

بنابراینمهمترازآنکهبههرنحوساعاتمطالعهخودراافزایشدهیمایناهمیتداردکهازمقدارساعاتمطالعهیخود- هرقدرهمکهباشد

بهترینوبیشتریناستفادهراببریم.اگرچهافزایشساعاتمطالعهضرورتداردامابدترینکاردراینموردآناستکهبامقایسهیخودبادیگران،

زمینههایاضطرابویاسرادرخودایجادکنیم.

کلید

بهجایمقایسهیمقدارساعاتمطالعهیخودبادیگران،اززمانهایمطالعهبهطورمطلوباستفادهکنید.

برنامهایبرایافزایشساعات

اگرمیخواهیدساعاتمطالعهخودراافزایشدهیدنکتهبسیاربسیارمهمایناستکهعجلهنکنید.یکاصلروانشناسیمیگوید:هررفتاردر

طولزمانبهوجودمیآیدوتغییررفتارنیزبهزماننیازدارد.عجلهودستپاچگیدرافزایشزمانهایمطالعهبهنتیجهایغیرازآشفتگیواضطراب

نخواهدانجامید

/ 0 نظر / 15 بازدید