مدیریت زمان در کنکور


مدیریتزماندریکتعبیرسادهیعنی:تواناییادارهیزمان.

بحثمدیریتزمانفقطبهکنترلزمانوافزایشساعاتمطالعهاختصاصندارد،بلکهآنبههرچیزیکهمنجربهافزایشبهرهوریمطالعه

شودارتباطدارد،ازجمله:اصولوراهبردهایمطالعه،روشهایبرنامهریزی،وحتیآمادگیهایروانی.

بنابراینتوجهداشتهباشیدکهفقطاینفصل،مختصبهمدیریتزماننیستوسایرفصولاینبخشوبسیاریازمباحثدیگرکتابنیز،بهنوعیبامدیریتزمانارتباط

دارند.

درستدرسخواندن

اگرزیاددرسبخوانید،امادرستنخوانید،یعنیزمانراکشتهاید!درستدرسخواندنمساویخواهدبودباحداکثراستفادهاززمانموجود،واینیعنیبهرهوریساعات

مطالعه.دراینباره،عواملزیادیرامیتواننامبردکهبههرکدامدرجایخوداشارهخواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعاتمطالعهخوداستفادهمطلوبراببرید،بایدبهدنبال

عواملودلایلآنبگردیدوهیچدلیلینبایدموجبفرارشماازاینواقعیتشود،چراکهعملازمانشمابدوناستفادهیمفیدتلفخواهدشد.

دانشآموزانیکهنمیتوانندخوبدرسبخوانند،باارتباطدادنمشکلخودبهعواملبیرونیمانندکمبودامکانات،ضعفتدریسدبیران،کمبودنزمان

و،عملاازپذیرشاینواقعیتکهمشکلاصلیبهخودآنهاوانگیزههایشانمربوطاست،فرارمیکنند.

کلید

درستدرسخواندنیامطالعهیبهینه،یعنیاستفادهکاملاززمانموجودبرایدرکوفهممطالب.

خروجازبنبستافزایشساعات

گاهدانشآموزانبهقدریدربارهیافزایشساعاتمطالعهاصراروتمرکزدارندکهمسالهمهمتراستفادهبهینهازساعاتمطالعهبهفراموشسپردهمیشود.یادتان

باشدکهشمادرمسابقهیرکوردگیریافزایشساعاتشرکتنکردهایدواینکهکسیساعاتبیشتریراصرفمطالعهکند،لزومابهمعنایپیشرفتنخواهدبود.

/ 2 نظر / 38 بازدید
ali

مقدمه: » كسب درامد با یك روش فوق االعاده100 درصد تضمینی!!! level1 یا مرحله اول: 10نفر پورسانت1 دلار در ماه level2 یا مرحله دوم: 100نفر پورسانت 10 دلار درماه level3 یا مرحله سوم: 1000نفر پورسانت 100 دلار درماه level4 یا مرحله چهارم 10000 نفر پورسانت 1000 دلار درماه level5 یا مرحله پنجم 100000 نفر پورسانت 10000 دلار درماه level6 یا مرحله ششم 1000000نفر پورسانت 100000 دلار درماه عضویت کاملا رایگان است. حتما نیاز به معرف دارید. آدرس عضویت: http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=232536152 برای اطلاعات بیشتر حتما به سایت: http://pic4ax.mihanblog.com/extrapage/2 مراجعه فرمایید.