# آزمون

فواید کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان

فواید کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزانشرکت در کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، اهمیت ویژ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 108 بازدید

رتبه ی کنکور 89 خود را تخمین بزنید

دانلود کنید : konkoor riazi.exe                                                                                            konkoor tajrobi.exe این جا دو تا برنامه هست که شما می تونید ازش برای محاسبه ی نمره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید

والدین و کنکور

    والدینوکنکور مسالهکنکوردرخانوادههایمختلفواکنشهایمتفاوتیرابهوجومیآورد.بعضیازوالدینبیتفاوتندوخیلیکاریبهفرزندشانندارندبعضیها اوضاعوشرایطراتسهیلنمودهوامکاناتلازمرافراهممیآورند.تعدادیازوالدینهمحساسیتزیادیبهموضوعنشانمیدهندوسعیمیکننداین حساسیترادرفرزندشاننیزتقویتمایند.والدینیهمهستندکهبهدلیلعدمرضایتازنوعفعالیتوتلاشفرزندشانبرایکنکور،از اهرمهایفشاراستفادهمیکنند. امامناسبترینروشوبهترینراهکارهابرایاینمسالهکداماست؟ -1 واقعگرایی درحالحاضرجنبههایغیرعلمیوغیرمنطقیزیادیدرکنکوروجوددارندکهمتاسفانهرایجهممیباشند.مشخصتریننمونهیاینمشکل،اعلام وضعیتفوقالعادهدرآخرینفرصتاست.درحالیکهدانشآموزانتوقعمیرودازهمانسالاولمتوسطهباتلاشبرایدرکوفهم مطالب،آمادگیهایلازمرادرخودایجادوتقویتنمایند،امادرعملبرایدانشآموزان، هیچسالی،سالآخرنمیشودبهاینترتیبهمهتلاشها،درسخواندنهاوانگیزههادرسالآخرجمعمیشود.منطقحکممیکندکهاینروند راروشیعاقلانهوواقعگرایانهندانیمامادرهرحالخوداینوضعیت،واقعیتیاستکهبایدآنراپذیرفتبیشتردانشآموزانباهمین
/ 0 نظر / 4 بازدید

مدیریت زمان در کنکور

مدیریتزماندریکتعبیرسادهیعنی:تواناییادارهیزمان. بحثمدیریتزمانفقطبهکنترلزمانوافزایشساعاتمطالعهاختصاصندارد،بلکهآنبههرچیزیکهمنجربهافزایشبهرهوریمطالعه شودارتباطدارد،ازجمله:اصولوراهبردهایمطالعه،روشهایبرنامهریزی،وحتیآمادگیهایروانی. بنابراینتوجهداشتهباشیدکهفقطاینفصل،مختصبهمدیریتزماننیستوسایرفصولاینبخشوبسیاریازمباحثدیگرکتابنیز،بهنوعیبامدیریتزمانارتباط دارند. درستدرسخواندن اگرزیاددرسبخوانید،امادرستنخوانید،یعنیزمانراکشتهاید!درستدرسخواندنمساویخواهدبودباحداکثراستفادهاززمانموجود،واینیعنیبهرهوریساعات مطالعه.دراینباره،عواملزیادیرامیتواننامبردکهبههرکدامدرجایخوداشارهخواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعاتمطالعهخوداستفادهمطلوبراببرید،بایدبهدنبال عواملودلایلآنبگردیدوهیچدلیلینبایدموجبفرارشماازاینواقعیتشود،چراکهعملازمانشمابدوناستفادهیمفیدتلفخواهدشد. دانشآموزانیکهنمیتوانندخوبدرسبخوانند،باارتباطدادنمشکلخودبهعواملبیرونیمانندکمبودامکانات،ضعفتدریسدبیران،کمبودنزمان و…،عملاازپذیرشاینواقعیتکهمشکلاصلیبهخودآنهاوانگیزههایشانمربوطاست،فرارمیکنند. کلید درستدرسخواندنیامطالعهیبهینه،یعنیاستفادهکاملاززمانموجودبرایدرکوفهممطالب. خروجازبنبستافزایشساعات گاهدانشآموزانبهقدریدربارهیافزایشساعاتمطالعهاصراروتمرکزدارندکهمسالهمهمتراستفادهبهینهازساعاتمطالعهبهفراموشسپردهمیشود.یادتان باشدکهشمادرمسابقهیرکوردگیریافزایشساعاتشرکتنکردهایدواینکهکسیساعاتبیشتریراصرفمطالعهکند،لزومابهمعنایپیشرفتنخواهدبود.
/ 2 نظر / 10 بازدید