# مدیریت_زمان

مدیریت زمان در کنکور

مدیریتزماندریکتعبیرسادهیعنی:تواناییادارهیزمان. بحثمدیریتزمانفقطبهکنترلزمانوافزایشساعاتمطالعهاختصاصندارد،بلکهآنبههرچیزیکهمنجربهافزایشبهرهوریمطالعه شودارتباطدارد،ازجمله:اصولوراهبردهایمطالعه،روشهایبرنامهریزی،وحتیآمادگیهایروانی. بنابراینتوجهداشتهباشیدکهفقطاینفصل،مختصبهمدیریتزماننیستوسایرفصولاینبخشوبسیاریازمباحثدیگرکتابنیز،بهنوعیبامدیریتزمانارتباط دارند. درستدرسخواندن اگرزیاددرسبخوانید،امادرستنخوانید،یعنیزمانراکشتهاید!درستدرسخواندنمساویخواهدبودباحداکثراستفادهاززمانموجود،واینیعنیبهرهوریساعات مطالعه.دراینباره،عواملزیادیرامیتواننامبردکهبههرکدامدرجایخوداشارهخواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعاتمطالعهخوداستفادهمطلوبراببرید،بایدبهدنبال عواملودلایلآنبگردیدوهیچدلیلینبایدموجبفرارشماازاینواقعیتشود،چراکهعملازمانشمابدوناستفادهیمفیدتلفخواهدشد. دانشآموزانیکهنمیتوانندخوبدرسبخوانند،باارتباطدادنمشکلخودبهعواملبیرونیمانندکمبودامکانات،ضعفتدریسدبیران،کمبودنزمان و…،عملاازپذیرشاینواقعیتکهمشکلاصلیبهخودآنهاوانگیزههایشانمربوطاست،فرارمیکنند. کلید درستدرسخواندنیامطالعهیبهینه،یعنیاستفادهکاملاززمانموجودبرایدرکوفهممطالب. خروجازبنبستافزایشساعات گاهدانشآموزانبهقدریدربارهیافزایشساعاتمطالعهاصراروتمرکزدارندکهمسالهمهمتراستفادهبهینهازساعاتمطالعهبهفراموشسپردهمیشود.یادتان باشدکهشمادرمسابقهیرکوردگیریافزایشساعاتشرکتنکردهایدواینکهکسیساعاتبیشتریراصرفمطالعهکند،لزومابهمعنایپیشرفتنخواهدبود.
/ 2 نظر / 56 بازدید