آمادگی برای مطالعه

 

آمادگیبرایمطالعه

مقدماتوشرایطاولیهیلازمبرایآغازمطالعهچیست؟

آیاتاکنوندقتکردهایدکههرجلسهیمطالعهیشماچگونهشروعمیشود؟

شایدکمتردقتکردهباشیدکهیکیازنقطهضعفهایاساسیبیشتردانشآموزانبهنحوهیآغازمطالعهبازمیگردد. مطالعهبدونکسب

آمادگیهایلازم،مانندشناکردنبدونیادگیریمهارتهایشنااست.

کسیکهبیمقدمهواردمطالعهشودعلاوهبراینکهچیززیادییادنخواهدگرفت،زمانزیادیراهمازدستخواهدداد.

مکانمطالعه

دانشآموزاندرخصوصمکانمطالعهعادتهایمتفاوتیدارند.مطالعهدرمنزل،پارکوکتابخانههایعمومیازرایجترینمکانهایمطالعه

محسوبمیشوند.آنچهدراینبارهبایدبدانیدایناستکهمحیطومکانمطالعهعلاوهبرداشتنشرایطیچونسکوتوآرامش،بایدتاحدامکان

ثابتوبدونتنوعباشد.اگرواقعامیخواهیدباتمرکزمطالعهنماییدبایدسعیکنیدکهخودرابهمحیطیکنواختوثابتعادتدهید.بنابراین

فضاهایعمومیمانندپارک،براییکمطالعهجدّی،مکانمناسبیمحسوبنمیشود.تغییرات

/ 0 نظر / 7 بازدید